مکمل نيم درصد مرغ گوشتی

رشد سريع جوجه گوشتي در كمترين زمان ممكن با حداقل هزينه هدف اصلي هر پرورش دهنده در صنعت مرغداري است. مكمل ها تامين كننده نيازهاي ويتاميني و معدني طيور در طي دوره پرورش مي باشند.

5 كيلوگرم مكمل دوقلو در يك تن خوراك و به طور كامل مخلوط شود.