مکمل نيم درصد مرغ مادر

جهت اطمينان از وجود ويتامين ها و مواد معدني در جيره مرغ مادر به خصوص جوجه هاي يكروزه مكمل نيم درصد مرغ مادر كه حاوي تمام ويتامين ها و مواد معدني لازم است جهت افزايش كيفيت جيره مورد نياز است .