مکمل نيم درصد مرغ تخم گذار

جهت اطمينان از داشتن گله اي سالم بايد توليد كنندگان تخم مرغ از كيفيت جيره مطمئن باشند مكمل 0.5 درصد مرغ تخمگذار با كيفيت خوب تامين كننده نيازهاي ويتاميني و معدني مرغ تخمگذار مي باشد. ويتامينها در شرايط استرس و بيماري لازم و مواد معدني نيز جزء لاينفك بسياري از واكنشهاي شيميايي به شمار مي آيند