مکمل درماني ويتامين E

ويتامين E يكي از ضروري ترين ويتامينهاي مورد نياز طيور در طول دوران پرورش است. همچنين در سيستم ايمني و مقاومت طيور نقش مهمي را ايفا مي كند. جهت جلوگيري آنسفالو مالاسي و خيز زير جلدي در جيره مورد نياز است و موجب افزايش باروري تخم مرغ ها در گله مرغ مادر مي شود.

به منظور پيشگيري يك كيلوگرم در تن خوراك و به منظور درمان دو كيلوگرم از پرميكس در تن خوراك مخلوط شود