مکمل درمانی ویتامین C

موارد استفاده از ويتامين c

1. كاهش تلفات در شرايط استرس گرمايی
2. كمك به حصول پيك تخم گذاری
3. كاهش تخم مرغ های شكسته و پوسته نازك پس از چهل هفتگی
4. كاهش شكستگی پا به هنگام حمل ونقل گله هاي تخمگذار
5. كاهش موارد بدشكلی استخوان و استئوميليت در گله هاي گوشتی
6. كمك به نگهداری و بازسازی ويتامين E در بدن
7. كاهش موارد خستگی مرغان در قفس