مکمل درماني ويتامين B کمپلکس

مكمل درماني B كمپلكس غنی ترين مكمل غذائي حاوی مقادير كافی ويتامينهای گروه B است كه مي تواند از عوارض كمبود گروه B مانند تاخير در رشد، اسهال مزمن، كاهش ميزان محصول، جوجه در آوری پرريزی، فلجی، پروزيس و ... جلوگيری به عمل آورد.

به منظور پيشگيری يك كليوگرم در تن خوراك و به منظور درمان دو كيلو گرم از پرميكس در تن خوراك مخلوط شود يا طبق توصيه دامپزشك.