امکانات و تجهیزات

اين شركت با اهداف توليد با كيفيت بالا و با دانش فنی و تکنولوژی روز با مجرب ترين كادر علمی ، در حال فعاليت می باشد همچنين خط توليد کارخانه مجهز به دستگاه اتوماتيک کامپيوتری می باشد.